Pravilnik O Primjeni Zakona O Porezu Na Dobit I. Osnovne. | klikfifa.online
Vhb Ingénieurs Scientifiques Planificateurs Designers | L'histoire Secrète Des Vampires Sous Leurs Multiples Formes Et. | Ifrs 2 Paiements Basés Sur Des Actions Matériel D'étude Acca | La Vie Est Seule Quand Il Est Pdf Pdf Libor Georges. | O Sytuacji Ludności Rdzennej W Ameryce Łacińskiej Wywiad. | Paulette Dieterlen Pdf Download Pdf Design. | Droits D'auteur Guides De Recherche Mendeley À Hong Kong. | Ecofeminismo Decrecimiento Et Alternatas Al Desarrollo.

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT I..

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT “Službene novine Federacije BiH”, br. 36/08 i 79/08 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST I. OSNOVNA ODREDBA. Na osnovu člana 59. Zakona o porezu na dobit „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br: 97/07 i 14/08 federalni ministar finansija-federalni.

2 Poreznom obvezniku – studentu, može se priznati neoporezivi dio stipendije iz stavka 1.. 5. do visine 4.000,00 kuna mjesečno po osnovi samo jedne dodijeljene stipendije. U “Službenim novinama FBiH”, broj 11/17 od 15.02.2017. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit „Pravilnik“.

Na osnovu člana 43 Zakona o porezu na dobit Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 60/10 i člana 12 stava 1 tačke c Zakona o Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 19/07, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, donosi. Ovdje možete naći Pravilnik i obrazac Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice "IOPPO".

  1. PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT "Službene novine FBIH", broj 88/16, od 09.11.2016. I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Predmet Pravilnika.
  2. Na temelju člana 60. stava 1 Zakona o porezu na dobit "Službene novine Federacije BiH", broj 15/16, federalni ministar financija

Na osnovu člana 60. stav 1 Zakona o porezu na dobit "Službene novine Federacije BiH", broj 15/16, federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi. Porezi Obvezni doprinosi i članarine Fiskalizacija Porezni postupak Porezno savjetništvo Olakšice i poticaji Računovodstvo i knjigovodstvo. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak FEB dd Sarajevo Ažurirano: 07.06.2014. PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK Službene novine Federacije BiH br. 67/08 od 23.10.2008., 4/10 od 27.01.2010., 86/10 od. Na osnovu člana 60. stav 1 Zakona o porezu na dobit “Službene novine Federacije BiH”, broj 15/16, federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT.

O POREZU NA DOBIT I. OSNOVNE ODREDBE Opće odredbe Član 1. 1 Porez na dobit, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u daljnjem tekstu: Federacija utvrđuje se i plaća prema odredbama ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona. 2 Raspodjela i pripadnost prihoda od poreza na dobit utvrđuje se posebnim zakonom. II. POREZNI OBVEZNIK Član 2. 1 Porezni obveznik je. 1 Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit u daljem tekstu: Pravilnik razrađuju se način i postupak oporezivanja dobiti. 2 Oporezivanje dobiti vrši se na osnovu Zakona o porezu na dobit u daljem tekstu: Zakon.

Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga.doc. U “Službenim novinama FBiH”, broj 11/17 od 15.02.2017. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit „Pravilnik“. Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit objavljene u „SL. novinama FBiH“, broj 11/17 stupaju na snagu danas,16.02.2017.

1 Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit u daljem tekstu: Pravilnik razrađuju se način i postupak oporezivanja dobiti. 2 Oporezivanje dobiti vrši se na osnovu Zakona o porezu na dobit u daljem tekstu: Zakon. pravilnik o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost službeni glasnik bih br. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07,100/07, 35/08, 65/10-nesluŽbeni preČiŠĆeni tekst –1. Porez na imovinu ne plaća obveznik – imalac prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona, koju bez naknade ustupi na korišćenje licu prognanom posle 1. avgusta 1995. godine, ako prognano lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruju prihode, izuzev prihoda od. I. OSNOVNE ODREDBE 1. Uvodna odredba Ĉlan 1. 1 Ovim pravilnikom detaljnije se propisuje primjena odredaba Zakona o porezu na dohodak u daljnjem tekstu: Zakon, način utvrĎivanja oporezivog dohotka, način utvrĎivanja godišnje porezne osnovice, način obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak, kriteriji plaćanja poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti u godišnjem paušalnom. stav 2 Zakona o porezu na dohodak "Slu`bene novine Federacije BiH", broj 10/08, federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK.

Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga.doc. Porezi Obvezni doprinosi i članarine Fiskalizacija Porezni postupak Porezno savjetništvo Olakšice i poticaji Računovodstvo i knjigovodstvo. O POREZU NA DOBIT I. OSNOVNE ODREDBE Opće odredbe Član 1. 1 Porez na dobit, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u daljnjem tekstu: Federacija utvrđuje se i plaća prema odredbama ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona. 2 Raspodjela i pripadnost prihoda od poreza na dobit utvrđuje se posebnim zakonom. II. POREZNI OBVEZNIK Član 2. 1 Porezni obveznik je.

Pravilnik o bližem programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje pos. NN 1/2019 2.1.2019., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit MINISTARSTVO FINANCIJA 17 Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit. Zakon o porezu na dobit - pročišćeni tekst zakona. Povezani zakoni. Porezi i carine; Carinski zakon 1999-2013. Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona u primjeni Direktive Vijeća 2003/49/EZ, imaju sljedeće značenje: 1. kamate se smatraju prihodom od potraživanja svake vrste, bez obzira jesu li ta potraživanja osigurana zalogom i bez obzira nose li pravo sudjelovanja u dobiti. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit u Federaciji Bosne i Hercegovine/Ordinance on implementation of Law on Corporate Income Tax in the Federation Bosnia and Herzegovina November 2016. pwc.ba PwC Newsletter The material contained in this Newsletter is provided for general information purposes only and does not contain a comprehensive analysis of each item described.. 1. Na osnovu člana 59. Zakona o porezu na dobit "Službene novine Federacije BiH", br. 97/07 i 14/08, federalni minister finansija-federalni ministar financija donosi.

Uočljivo je da je, i nakon donošenja novog Zakona u RS, ostala NEharmonizovanost propisa o porezu na dobit u BiH u pogledu usklađivanja oporezivih prihoda kao i kod usklađivanja rashoda. Deo prvi. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Porez na dohodak građana plaćaju, u skladu sa odredbama ovog zakona, fizička lica koja ostvaruju dohodak. Oporezivanje dohotka građana uređuje se.

registar-propisa.ba. Prаvnа аktа A-/ A / A. Rаdi štо јеdnоstаvniјеg kоrištеnjа i оbimа mаtеriјаlа, svаki dоkumеnt је nаprаvlјеn u PDF Portable Document Format fоrmаtu, kојi sе čitа pоmоću Acrobat Reader-a. ORFIS je on-line savjetnik sa jedinstvenim prečišćenim tekstovima zakona, pravilnika o primjeni zakona, baza članaka poreznih i računovodstvenih rješenja. Veliki broj stručnih tekstova čini ga najvećom on-line bazom u FBiH. Njegov sadržaj se svakodnevno aktualizira i zato više od polovice sadržaja ima garantovano najveću aktualnost. Obrasce propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit, kao i druge "porezne" prijave, možete preuzeti preko naše web. Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica „Službeni. glasnik RS“ br. 61/13.

DF-PU-Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit 09.11.2018. - admindf DF-PU-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit. 1979 Na osnovu ~lana 47. Zakona o porezu na dobit “Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 91/06 i ~lana 112. stav 1. Zakona o administrativnoj slu`bi u. Ovim Pravilnikom se uređuje utvrđivanje porezne osnovice, procedure utvrđivanja i naplate poreza, procedure za ostvarivanje prava na porezne poticaje, oblik, sadržaj, načine i rokove dostavljanja obrazaca poreznih prijava i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o porezu na dobit. Ovim se Pravilnikom podrobnije razrađuje provedba Zakona o porezu na dohodak dalje u tekstu: Zakon i način izvješćivanja o doprinosima za obvezna osiguranja prema Zakonu o doprinosima. Naslov prozora.

Na osnovu člana 48., člana 31. stav 1 i člana 36. stav 2 Zakona o porezu na dohodak „Službene novine Federacije BiH“, broj 10/08 , federalni ministar finansija-federalni. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit propisao je nove porezne olakice za drutva koja ostvarenu dobit reinvestiraju odnosno ula`u u temeljni kapital drutva te uvjete pod kojima se mo`e iskoristiti te olakice. ^lanak 12a. st. 1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. 18.1.2018. godine.

ZAKON O POREZU NA DOBIT REPUBLIKE SRPSKE I - OSNOVNE ODREDBE Članak 1. Ovim zakonom uređuje se oporezivanje dobiti pravnih osoba u Republici Srpskoj i stranih. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora „Službeni.

Сриједа, 9. 11. 2016. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 88 - Страна 133 Na temelju članka 60. stavka 1 Zakona o porezu na dobit. 2 / 37 ZAKON O POREZU NA DOHODAK PRVI. OSNOVNE ODREDBE I. UVODNE ODREDBE Član 1. Opće odredbe 1 Ovim Zakonom propisuje se način utvrđivanja, plaćanja i prijave poreza na dohodak fizičkih. Ovim pravilnikom se utvruje na‡in primjene odredaba Zakona o porezu na dobit u daljem tekstu: Zakon koje se odnose na oprezivanje dobiti pravnih lica iz Br‡ko distrikta Bosne i. Promet dobara je, u smislu ovog zakona, prenos prava raspolaganja na stvarima u daljem tekstu: dobra licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik. Dobrima se smatraju i voda, električna energija, gas, toplotna energija ili slično. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana stupio je na snagu 16. decembra 2018 propisano da će navedeni pravilnici biti doneti u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit objavljen je u Narodnim novinama br. 1/19., stupa na snagu 3. siječnja 2019. godine. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, što je na snazi od 1. siječnja 2015, te potanko propisuje način primjene i provedbe većeg dijela zakonskih odredba. O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK. - prečišćena neslužbena verzija - I. OSNOVNE ODREDBE 1. Uvodna odredba Član 1. 1 Ovim pravilnikom detaljnije se propisuje primjena odredaba Zakona o porezu na dohodak u daljem tekstu: Zakon, način utvrđivanja oporezivog dohotka, način utvrđivanja godišnje porezne osnovice, način obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak, kriteriji. DF-PU-Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit 09.11.2018. - Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed. DF-PU-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit. Crnogorska Vlada donijela je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kao i Pravilnik o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice Službeni list Crne Gore br. 84/2017.

Na osnovu člana 48., člana 31. stav 1 i člana 36. stav 2 Zakona o porezu na dohodak “Službene novine Federacije BiH”, broj 10/08, federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK “Službene novine Federacije BiH”, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11 i 53/1117.08.2011. I. OSNOVNE ODREDBE 1. Uvodna odredba Član 1. 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak Pravilnik o izmjeni pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak - Akta.ba zatvori oglas. Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dobit – usvojen „Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/16, Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o postupku prisilne naplate poreznih obaveza – usvojen „Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/16.

Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dobit - Federalni propis Izmjene Pravilnika stupile su na snagu 30.07.2016. godine, a njima je određeno da će se Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak „Sl. novine FBiH“, br. 52/16 primjenjivati od 03.10.2016. godine. Na osnovu člana 14. stav 3 Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini"Službeni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04 i člana 41.Zakona o porezu na. odredbe za prekršaje koji se odnose na povrede odredaba ovoga zakona kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje poreza na dobit koji se prema ovom zakonu plada u Federaciji Bosne i Hercegovine u daljnjem tekstu: Federacija.

Communication Scientifique Pour Le Meilleur Et Pour Le Pair
Maikel Franco Philadelphia Phillies Mlb Baseball.
Seigneur Pirata Sabrina Jeffries Libros Gratis
Données Audio Multicanaux Et Fichiers Wave
Composants Électroniques Basiques Electronica Blog De.
Baixar Livro Ou Des Dos Exploradores De Cavernas Lon L.
Cartes De La Ville Pour Les Navettes Et Le Shopping Dans La Neige
Le Poète De Kodungallur Kunjikuttan Thampuran Est Également Connu.
Psaume 1827 Psaume 1015proverbes 214. Passerelle Biblique
Plans De Maisons Solaires Passives Pour Les Climats Nordiques Des Années 1800
Eric Hobsbawm Contra El Enemigo Común. Scribd
Iliffe Frederick Et Bach Johann Sebastian. Les Quarante.
6 Services De Plan De Repas Sains Pour Vous Simplifier La Vie.
Télécharger Le Pdf Quarante Huit Préludes Et Fugues Préface.
Debout Dans L'ombre De Motown 2002 Sur Vimeo
Plus De 16 Modèles De Calendrier D'événements Gratuits. Modèles D'affaires
Makeforexeasy Forex E Book Pour Les Débutants.
Listado De Libros Saga Montgomery De Jude Devereux
Fichier Couvent De La Tourette À Télécharger Gratuitement Des Fichiers Éditables
Plan De La Salle Urbandale Ia Site Officiel
Page D'accueil Du Conseil National De Recherche Du Canada
Leo Soigné Übersetzung Im Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch
Découvertes 2 Leçon 1 Flashcards Quizlet
Livre De Règles De Tenkar's Tavern Traveler En Pdf 29.99 $.
Cocina Tecnoemocional Definición Culinaria ⋆ Larousse Cocina
Pourquoi Le Mercure Est-il Utilisé Dans Un Baromètre Plutôt Que Dans L'eau?
1z0 851 Oracle Actualexams Jan 2015 De Janita Free Vce.
La Soeur Du Pantalon Voyageur Pingouin Maison Aléatoire
Logique Et Philosophie Pdf Une Introduction Moderne
Ubiquiti Powerstation2 Manuel D'utilisation Pdf À Télécharger
Libro Impreso Finanzas Públicas Municipales. Teoría Y.
Debout Dans L'ombre De Motown R & B.
1n5811us Datasheet Pdf Microsemi Corporation
Planter Un Nouveau Pâturage Vivre La Vie À La Campagne
Moscrando Itens Par Marcador Fundeb Portal Do Fnde
Spectroscopie Diélectrique À Large Bande, Friedrich Kremer.
Le Transfert Entre Les Écoles Bienvenue À
3 Modèles De Plans D'affaires B2b Pdf Gratuit Et Premium.
Microsoft Project Vba Book Vous Aide À Obtenir Plus Pour.
Lecture De Littérature Et Argumentation D'écriture 5ème Édition 5ème.
/
sitemap 0
sitemap 1
sitemap 2
sitemap 3
sitemap 4
sitemap 5
sitemap 6
sitemap 7
sitemap 8
sitemap 9
sitemap 10
sitemap 11
sitemap 12
sitemap 13
sitemap 14
sitemap 15
sitemap 16
sitemap 17
sitemap 18
sitemap 19